OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV E-SHOPU

1. Spoločnosť MONDO ITALIA, s.r.o., Partizánska 45, 085 01  Bardejov, Slovenská republika, IČO: 46 232 605, IČ DPH: SK2023300301 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 24683/P, poštová adresa Partizánska 45, 085 01  Bardejov, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty info@mondoitalia.sk, telefón  +421 948 140 260 (ďalej len „Predávajúci" alebo „Správca") spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko

 • adresu/sídlo

 • e-mailovú adresu

 • tel. číslo

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a správnom dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracúvanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.  Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania). Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným  účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti  a pre účely oprávnených záujmov správcu.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracuvávajú tiež spracovatelia:

a) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (kuriérska spoločnosť)

b) DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava-Rača (kuriérska spoločnosť)

c) Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

d) EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava (správca serverov)

e) RS ekonomik s.r.o., Nábrežná 859/9, 085 01 Bardejov  (pre účely spracovania fakturačných dát)

f) Poskytovateľ služby Google AdWords,  Google analytics, Facebook Inc (sociálna sieť)

g) prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

4. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať mailom info@mondoitalia.sk

5. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.mondoitalia.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú použité na účely:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytvárane štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach

 • základné funkčnosti webových stránok.

6. Podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení

 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu

 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame

 •  vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spravovania

 •  požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonávame, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu

 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy

 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov

 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás lebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24. 05. 2018