OBCHODNÍ PODMÍNKY

 
I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti medzi Prodávajícím a Kupujícím pri prodeji a koupi zboží prostřednictvím elektronického obchodu na internetovej stránce Prodávajícího www.mondoitalia.sk (dále jen „mondoitalia.sk") a sú nedílnou součastí kúpni smlouvy uzavřené medzi Kupujícím a Prodávajícím prostrednictvím elektronického obchodu na internete (dále jen „Kúpna smlouva").
 
Prodávajícím se rozumí společnosť MONDO ITALIA, s.r.o.,  se sídlem Partizánska 45, 085 01  Bardejov, Slovenská republika, IČO: 46 232 605, DIČ:2023300301, IČ DPH: SK2023300301, zapsána v OR Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 24683/P, poštovní adresa Partizánska 45, 085 01  Bardejov.
 
Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mondoitalia.sk


 
II. OBJEDNÁVKA
Elektronickou objednávkou se rozumí vyplněný a odoslaný elektronický objednávkový formulář, který musí obsahovat nasledovní udaje:

Identifikaci Kupujícího – t.j. jméno a přijmení, poštovní adresa, kontakt (e-mailová adresa) nebo obchodní jméno
Kód zboží
Množstvo zboží
Adresu místa dodaní zboží (když se líši)
 
Zbožím se rozumějí všechny produkty uvedené v platném cenníku Prodávajícího na  (mondoitalia.sk).
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnění.
Odoslaná objednávka je návrhem Kúpni smlouvy. Kúpni smlouva vzniká potvrzením objednávky Prodávajícím prostředníctvim e-mailu. Odoslaním elektronické objednávky Kupující závazne potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky Kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek v znení platnem v den odoslaní této objednávky, také i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetovej stránce.
Vlastnícke právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho provzetím a zaplacením kupní ceny. Pokud objednávka nebude obsahovat náležitosti podle předcházejícího článku, je považována za neplatnou. Prodávající se v tomto případě bude snažit kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jej případnému upřesnění nebo doplnění. Hned po doručení údajů spřesňujících nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo jej část v těchto případech:
- v případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazne potvrdit (chybně uvedené tel. číslo, nedostupný, neodpovída na emaily atd.)
- zboží sa už nevyrábi nebo sa výrazním spůsobem změnila cena zboží.
V případě, že Kupující už zaplatil část nebo celou sumu kúpni ceny, bude mu táto částka provedená zpěť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.
 

III. CENOVÉ PODMÍNKY

Kupní ceny zboží ponukaného Prodávajícím prostřednictvím mondoitalia.sk jsou uváděny včetně DPH 20% a jsou platné v okamžiku objednání zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit/znížit) ceny zboží uvedené na mondoitalia.sk s tím, že nové ceny zboží budou pro Kupujícího platné dnem ich  zveřejnění na mondoitalia.sk. Tahle úprava cen sa nevztahuje na zboží už Kupujícím objednaný.
Všechny ceny, které jsou uvedeny na stránce, jsou konečné. V cene zboží ne je započítano poštovné.


 
IV. DODACÍ PODMÍNKY
Za dodaní zboží se považuje jeho provzetí Kupujícím.
Zboží, které je skladem, Vám doručí kurýr do 3-6 pracovních dnů (v sobotu, v neděli a státní svátky kurýr nedoručuje). Zboží odesílame každý den. Zadáte-li si platbu předem na účet, zboží odesílame až po přijetí Vaší platby na náš účet.
Kupující je informovaný o zaslaní zboží e-mailom.
Zboží je dodané prostředníctvím kurýrni společnosti na adřesu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávke. Kurýrna služba bude telefonicky kontaktovat Kupujícího pŕed dodáním zboží a závazne si s ním dohodne přesný čas dodání zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomný v čase, který si závazne dohodl s kurýrnou službou na míste dodání a nesplnomocní jinou osobu na provzetí zboží, Kupující je odpovědný za škodu, která vznikla Prodávajícímu nebo kurýrne službě v důsledku neúspěšního dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovního dodání zboží snáší Kupující.
Vlastnické právo ke zboží prochází na Kupujícího jeho provzetím a zaplacením kúpni ceny.
Ke každé zásilke je připojená faktura. Při provzetí zboží je Kupující povinen skontrolovat, lze obal, ve kterem je zboží zabaleno, ne je poškozen a podepsat dokument o provzetí zásilky. V prípade jeho poškození je nutné na míste dodáni tovaru spísat s kurýrni společností protokol o zistených chybách spůsobených počas přepravy. Ak Kupující převezme zboží i když je poškozen obal, Predávající neuzná prřpadné neskorší reklamace z tychto důvodu.
Za nepoškozenú, neotevřenú, originálni zásilku se považuje iba tá, která je prolepená ochranní páskou. 
Zboží dodáva Prodávající na území Slovenské republiky aj na území členských štátů  EÚ.
 

V. PLATOBNÍ PODMÍNKY

Platby se vykonávají v CZK,  přičemž Prodávající vyžaduje jednu z těchto nasledujících spůsobů platby:
1. Kurýr CZ - platba předem na účet: U tohohle spůsobu platby je Kupujícímu zaslané zboží kurýrni službou po uhrazení a připsaní celkové sumy zboží uvedené v elektronické objednávce na účet MONDO ITALIA, s.r.o. (FIO BANKA číslo účtu v CZK z ČR: 2400410817/2010,  IBAN: SK6383300000002400410817, BIC: FIOZSKBAXXX). Variabilný symbol: použijte číslo vaši elektronické objednávky. Poštovné pro každou samostatní objednávku je 117 CZK.

2. Kurýr CZ - platba na dobírku: U tohohle spůsobu platby Kupující uhradí celou sumu za zboží uvedenou v elektronicke objednávce při provzetí kurýrovi. Poštovné pro každou samostatní objednávku je 144 CZK.
Pokud objednávka obsahuje víc kusů zboží, poštovné se platí jenom jeden raz.
Pokud objednávka obsahuje víc kusů zboží a vybavuje sa po částkach, poštovné se platí při každem odoslaní zboží

Při nákupu nad 2 800 CZK - KURÝR ZDARMA.
 
 
VI. NEPROVZETÍ ZBOŽÍ, NEDODRŽENÍ - PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Závazným akceptovaním objednávky Kupujícího podle Všeobecních obchodních podmínek vzniká kúpna smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě, pokud Kupující po telefonickem nebo e-mailovom potvrzení objednávky nepřevezme zboží, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek za obstarání zboží, ve kterem jsou zahrnuty také náklady na expedování a spětné doručení zásilky na naši adresu. 

 

VII. ZÁRUKA A REKLAMACE
Na zboží je poskytovaná záruka 24 měsíců.
Kupující je povinen zboží skontrolovat a v případě zjštěných chyb informovat Predávajícího (nejpozději nasledujíci den po jeho provzetí). Pozdější reklamace zjevných chyb nebudou Predávajícím uznané.
Záručná lehota začína plynúť dnem dodání zboží.

Reklamaci zboží si může Kupující uplatnit vyplněním REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE a odoslaním spolu s fakturou na adresu Predávajícího:
MONDO ITALIA, s.r.o.
Partizánska 45
085 01  Bardejov
Slovensko
 
Faktura, která je Kupujícímu doručena se zbožím, slouží zároveň jako záruční list. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.
V případě opodstatněné reklamace je Prodávající povinen odstranit vady zboží na vlastní náklady. V případě nemožnosti odstranění vád zboží je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kúpni cenu zboží.
V případě neopodstatněného uplatňovaní nároku na reklamaci, Prodavající vráti zboží Kupujícímu na náklady Kupujícího. V tomto případě má Prodavající právo žádat od Kupujícího náhradu svých výdajů (na expertízu a pod.)
Za vadu zboží se nepovažují:
- jemné záhyby a nehomogénnost textúry a jemné ryhy, neměnící vnější vzhled výrobku
- přirozené opotřebení kůže - poškrábání, odření, změnění formy kůže
- roztržení podšívky v místech, kde chýba steh
- ztráta prvků  výrobku, upevněného na závitech
- jemné ztmavnutí kůže přirozeným opotřebením
- ztmavnutí semiše a nubuku vzniklé vlhkostí

ALTERNATÍVNI ŘEŠENÍ SPORU

Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva vyplývající z uzavřené spotřebitelské smlouvy nebo související s takovou smlouvou. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, může Kupující předložit spor na alternativní řešení spotřebitelských sporů Slovenské obchodní inspekci (www.soi.sk) nebo jinému příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, jejichž seznam je zveřejněn na stránkách www.mhsr.sk. Kupující může využít k alternativní řešení spotřebitelského sporu také platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/odr.

 
VIII. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Kupující je oprávnen stornovat objednávku bez udání důvodů do 2 hod. od uzavřetí objednávky ze strany Kupujícího.
Zrušení objednávky nám zašlete na náš e-mail info@mondoitalia.sk.
Prodávající si vyhrazzuje právo zrušit objednávku alebo jej část v týchto případech:
V případě na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, atď.)
Zboží sa už nevyrábí nebo nedodáva nebo sa výrazním spůsobom změnila cena dodavatela tzboží. V případě, pokud táto situace nastane Prodávající bude okamžitě kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že objednávka byla uskutočněná spůsobom platby: ÚHRADA NA ÚČET a úhrada sa neuskutečnila do 7 dnů  od zadání objednávky, v tomto případě bude objednávka zrušená.


 
IX. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A VRÁCENÍ PENĚZ
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího ao změně některých zákonů.


Zboží je třeba vrátit na korešpondenční adresu společnosti:
MONDO ITALIA, s.r.o.
Partizánska 45
085 01  Bardejov
Slovensko
 
Zboží je třeba zaslat v originálním balení, kompletní, nepoužité a nepoškozené. Obal na zboží nesmí byt poškozen a nesmí jevit známky používání. Obal na zboží musí obsahovat všechny cenovky a štítky na původním míste a nesmí být odstraněny. Kupující zboží zašle v pojištěné obálce nebo v pojišteném balíku s přiloženým originálem dokladu o koupe. Riziká škody na zboží spůsobené přepravou od Kupujícího k Prodávajícímu snáši Kupující až do převzetí zboží Prodávajícim. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí Kupující. Poplatky napr. doprava prostredníctvím kurýra nevracíme.
ZBOŽÍ VRÁCENO NA DOBÍRKU NEPŘIJÍMÁME!
Cena za zboží bude Kupujícímu vrácena do 14a dnů po převzetí a skontrolování vraceného zboží, a to jenom platbou na účet.
Pokud mal Kupující kurýra zdarma, bude mu z vrácené sumy odečtena částka podle teho, jakým spůsobem mu bylo zboží doručeno.
V prípade, že mal Kupující kurýra zdarma a žáda o výměnu zboží za jiný, bude mu účtována cena dopravy, podle toho, jakým spůsobem mu bude zboží doručeno (viď. cena dopravy).
V případě, že si Kupující objednal více kusů zboží, mal kurýra zdarma a rozhodne se, že časť zboží vráti spět a hodnota zboží, kterí si nechá nepřesáhne hodnotu, při které si mohol uplatnit dopravu zdarma (viď ceny dopravy), bude mu z vrácené částky peněz odečtená doprava, podle toho, jakým spůsobom mu bylo zboží doručeno.

Na odstoupení od smlouvy můžete použít vzorový následující formulář: ODSTÚPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY.
 
X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Kupujícího zpracovává Prodávající ve smyslu zákona 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu www.mondoitalia.sk se zavazuje, že osobná dáta, které poskytne Kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dát jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěžená osobní dáta pro komerční nabídku nesouvisející s propagaci tohto internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Tyto podmínky jsou platné od 26. 03. 2017

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 051/7721 597
fax č.: 051/7721 596